Święcenia kapłańskie to sakrament który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów. Stan kapłański jest władzą ustanowioną przez Jezusa, w której działa On sam. Z grona swoich uczniów wybrał Pan Jezus dwunastu Apostołów, którym nakazał, by Jego dzieło zbawcze spełniali nadal, aż do końca czasu: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,19-20).

Święcenia sakramentalne posiadają trzy stopnie: diakonat, prezbiterat oraz biskupstwo

TOP